[Gm版本库]传奇系列脚本之快速商铺

[复制链接]
查看2245 | 回复0 | 2012-10-25 14:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
[@main]
#IF
#SAY
━━━━━━━━━━━<Gmbbk.Com→制作/AUTOCOLOR=5,250,252,191,150,70,245,249,253>━━━━━━━━━━\ \
<终极礼包:需要300元宝10个终极礼包/254,251,168,191,250,70,245,249,253>             <购买礼包/@终极礼包>\
<完美金牛:需要20000元宝10个金牛/254,251,168,191,250,70,245,249,253>               <购买金牛/@完美金牛>\
<完美银牛:需要20000元宝10个银牛/254,251,168,191,250,70,245,249,253>               <购买银牛/@完美银牛>\
<热血石:需要10000元宝10个热血石/254,251,168,191,250,70,245,249,253>               <购买石头/@热血石>\
<5千万经验丹:需要2000元宝/254,251,168,191,250,70,245,249,253>                     <购买经验丹/@经验丹1>\
<2.5亿经验丹:需要2万元宝/254,251,168,191,250,70,245,249,253><(80级才可购买)>        <获得经验丹/@经验丹2>\ \
━━━━━━━━━━━<www.Gmbbk.com/AUTOCOLOR=5,250,252,191,150,70,245,249,253>━━━━━━━━━━\
[@终极礼包]
#IF
CHECKGAMEGOLD > 299
#ACT
GAMEGOLD - 300
GIVE       终极礼包   10
break
#ElseAct
MESSAGEBOX 终极礼包10包需要300元宝一个,你有吗?
[@经验丹1]
#IF
CHECKGAMEGOLD > 1999
#ACT
GAMEGOLD - 2000
GIVE       经验(5000W)   1
break
#ElseAct
MESSAGEBOX 你有2000元宝吗,这可是所须条件哦!
[@热血石]
#IF
CHECKGAMEGOLD > 9999
#ACT
GAMEGOLD - 10000
GIVE       热血石   10
break
#ElseAct
MESSAGEBOX 热血石10个需要10000元宝一个,你有吗?
[@完美金牛]
#IF
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD - 20000
GIVE       完美金牛   10
break
#ElseAct
MESSAGEBOX 完美金牛10个需要20000元宝一个,你有吗?
[@完美银牛]
#IF
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD - 20000
GIVE       完美银牛   10
break
#ElseAct
MESSAGEBOX 完美银牛10个需要20000元宝一个,你有吗?
[@经验丹2]
#IF
CHECKGAMEGOLD > 19999
checklevelex > 79
#ACT
GAMEGOLD - 20000
GIVE       经验(2.5亿)   1
break
#ElseAct
MESSAGEBOX 你有80级吗?你有20000元宝吗,这可是所须条件哦!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则